Nhiệt độ T$_{3}$ cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

Nhiệt độ T$_{3}$ cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức: 

A. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^{k – 1}}*\lambda \)

B. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^{k – 1}}*\rho \)

C. \({T_3} = {T_1}*\lambda \)

D. \({T_3} = {T_1}*{\varepsilon ^k}*\lambda \)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng