Nhiệt độ T$_{4}$ cuối quá trình dãn nở của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

Nhiệt độ T$_{4}$ cuối quá trình dãn nở của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

A. \({T_4} = {T_1}*\lambda \)

B. \({T_4} = {T_1}*\rho \)

C. \({T_4} = {T_3}*{e^{k – 1}}\)

D. \({T_4} = {T_1}*{\rho ^k}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng