Nhiệt độ:

Nhiệt độ:

A. Là một thông số trạng thái

B. Quyết định hướng truyền của dòng nhiệt

C. Phát biểu a. và b. đều đúng

D. Phát biểu a. và b. đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng