Nhiệt dung riêng khối lượng của khí lý tưởng là:

Nhiệt dung riêng khối lượng của khí lý tưởng là:

A. Thông số trạng thái

B. Hàm số trạng thái

C. Hàm số của quá trình

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng