Nhiệt lượng được tính theo nhiệt dung riêng như sau:

Nhiệt lượng được tính theo nhiệt dung riêng như sau:

A. dq = c.dt

B. \(q = c\int\limits_{{t_1}}^{{t_2}} {dt} \)

C. \(q = c.\Delta t\)

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng