Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong 36 dày \({\delta _1}\) = 100mm, \({\lambda _1}\) = 0,8W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,65W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 85°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 35°C, mật độ dòng nhiệt q = 180W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong 36 dày \({\delta _1}\) = 100mm, \({\lambda _1}\) = 0,8W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,65W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 85°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 35°C, mật độ dòng nhiệt q = 180W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

A. 105

B. 115

C. 99

D. 90

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng