Nhiệt lượng và công có:

Nhiệt lượng và công có:

A. Nhiệt lượng là hàm số của quá trình

B. Công là hàm số của quá trình

C. Nhiệt lượng và công đều là hàm số của quá trình

D. Nhiệt lượng và công đều là hàm số của trạng thái

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng