Nhu cầu được tôn trọng đứng thứ mấy (từ thấp lên cao) trong mô hình tháp nhu cầu của Maslow:

Nhu cầu được tôn trọng đứng thứ mấy (từ thấp lên cao) trong mô hình tháp nhu cầu của Maslow:

A. Thứ 2

B. Thứ 3

C. Thứ 4

D. Thứ 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng