Trong Marketing dịch vụ, có 2 loại kênh phân phối:

Trong Marketing dịch vụ, có 2 loại kênh phân phối:

A. Kênh 1 cấp và kênh nhiều cấp

B. Kênh trực tiếp và kênh gián tiếp

C. Cả 2 đúng

D. Cả 2 sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng