Trong đai thang, các lớp sợi xếp hay sợi bện để bố trí ở đâu nhằm tăng khả năng chịu tải & độ dẻo của đai?

Trong đai thang, các lớp sợi xếp hay sợi bện để bố trí ở đâu nhằm tăng khả năng chịu tải & độ dẻo của đai?

A. ở lớp trung hoà

B. ở lớp đáy hay đỉnh

C. đối xứng với lớp trung hoà

D. a và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng