Trong giảm phân I, nhiễm sắc thể kép tồn tại ở?

 Trong giảm phân I, nhiễm sắc thể kép tồn tại ở?

A. Kỳ sau và kỳ đầu

B. Kỳ giữa và kỳ sau

C. Kỳ đầu và kỳ giữa.

D. Cả bốn kì

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng