Phương trình cân bằng điện áp của máy phát điện một chiều có dạng: (Trong đó I$_{ư}$R$_{ư}$ là điện áp rơi trong dây quấn phần ứng; R$_{ư}$ là điện trở của dây quấn phần ứng; U là điện áp đầu cực của máy phát; E$_{ư}$ là sđđ phần ứng)

Phương trình cân bằng điện áp của máy phát điện một chiều có dạng: (Trong đó I$_{ư}$R$_{ư}$ là điện áp rơi trong dây quấn phần ứng; R$_{ư}$ là điện trở của dây quấn phần ứng; U là điện áp đầu cực của máy phát; E$_{ư}$ là sđđ phần ứng)

A. U = Eư – IưRư

B. U = Eư + IưRư

C. U = IưRư – Eư

D. U + Eư + IưRư = 0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng