Phát biểu nào sau đây mang nội dung – ý nghĩa của định luật nhiệt động 1:

Phát biểu nào sau đây mang nội dung – ý nghĩa của định luật nhiệt động 1:

A. Trong một hệ kín, nhiệt lượng trao đổi không thể chuyển hóa hoàn toàn thành công, một phần làm biến đổi nội năng của hệ

B. Trong một hệ nhiệt động, nếu lượng công và nhiệt trao đổi giữa chất môi giới với môi trường không cân bằng nhau thì nhất định làm thay đổi nội năng của hệ, và do đó, làm thay đổi trạng thái của hệ

C. Công có thề biến đổi hoàn toàn thành nhiệt, nhiệt không thề biến đổi hoàn toàn thành công

D. Cả 3 phát biểu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng