Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên trục:

Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên trục:

A. phay bằng dao phay dĩa

B. phay bằng dao phay ngón

C. xọc rãnh

D. a & b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng