Phương tiện vận tải được phép chuyên chở hóa chất là:

Phương tiện vận tải được phép chuyên chở hóa chất là:

A. Tàu tự hành

B. Xe chuyên dụng

C. Xe tải kín

D. Phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phù hợp với loại, nhóm hàng chuyên chở

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng