Việc xử lý các hóa chất thải xuất phát từ việc nào được coi là đầu tiên:

Việc xử lý các hóa chất thải xuất phát từ việc nào được coi là đầu tiên:

A. Lấy mẫu phân tích

B. Hiểu nguồn gốc và ảnh hưởng của nó tới môi trường

C. Xác định lượng chất thải và lựa chọn biện pháp xử lý thích hợp đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp theo định chế Quốc tế và Việt Nam về bảo vệ Môi trường

D. Kinh phí đầu tư cho phép

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng