Plasmid không phải là vật chất di truyền cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì?

Plasmid không phải là vật chất di truyền cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì?

A. Chiếm tỉ lệ ít

B. Thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường.

C. Số lượng nucleotide rất ít.

D. Dạng vòng kép.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng