Ty thể khác với nhân ở đặc điểm là?

Ty thể khác với nhân ở đặc điểm là?

A. Được bao bởi hai lớp màng cơ bản. 

B. Có trong tế bào sơ hạch.

C. Không chứa thông tin di truyền.

D. Có màng trong gấp nếp. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng