Ty thể và lạp thể có chung đặc điểm nào sau đây?

Ty thể và lạp thể có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Có khả năng tự trưởng thành và sinh sản một phần.

B. Có thể tổng hợp prôtêin cho mình.

C. Chứa một lượng nhỏ ADN.

D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng