QoS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

QoS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

A. Quality of Service

B. Queue of Service

C. Quality of System

D. Queue of System

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng