Yếu tố nào sau đây không phải là các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS:

Yếu tố nào sau đây không phải là các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS:

A. Chất lượng về hỗ trợ dịch vụ

B. Chất lượng về khai thác dịch vụ 

C. Chất lượng về thiết bị của mạng lưới

D. Chất lượng về thực hiện dịch vụ thuê bao của mạng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng