Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng như sau:

Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng như sau:

A. \(\alpha {c_p} – \alpha {c_v} = 8314\) J/kg.độ

B. cp – cv = R

C. \(\frac{{{c_p}}}{{{c_v}}} = k\)

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng