Quá trình đẳng nhiệt là một trường hợp riêng của quá trình đa biến khi số mũ đa biến …

Quá trình đẳng nhiệt là một trường hợp riêng của quá trình đa biến khi số mũ đa biến …

A. … n = 0.

B. … n = 1.

C. … n = k.

D. … n = ± ∞

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng