Quan hệ giữa các thang nhiệt độ theo công thức nào sau đây:

Quan hệ giữa các thang nhiệt độ theo công thức nào sau đây:

A. 0K = 0C – 273,16

B. 0F = 5 9 0C + 32

C. 0K = 5 9 0R

D. Cả 3 công thức đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng