Thang nhiệt độ nào sau đây là thông số trạng thái (theo hệ SI):

Thang nhiệt độ nào sau đây là thông số trạng thái (theo hệ SI):

A. Nhiệt độ bách phân

B. Nhiệt độ Rankine

C. Nhiệt độ Kelvin

D. Nhiệt độ Fahrenheit

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng