Quyền của người lao động được yêu cầu của người sử dụng lao động:

Quyền của người lao động được yêu cầu của người sử dụng lao động:

A. Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cải thiện điều kiện lao động

B. Trang bị, cung cấp đầu đủ phương tiện bảo vệ cá nhân

C. Huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động

D. Cả a và b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng