Ren ống là ren hệ:

Ren ống là ren hệ:

A. Anh bước lớn

B. mét bước nhỏ

C. Anh bước nhỏ

D. mét bước lớn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng