Ren tròn có góc ở đỉnh là:

Ren tròn có góc ở đỉnh là:

A. 30

B. 55

C. 60

D. 25

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng