Ren vuông có cácđặc điểm sau:

Ren vuông có cácđặc điểm sau:

A. góc ở đỉnh bằng 0, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền cao

B. góc ở đỉnh bằng 0, ít dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền cao

C. góc ở đỉnh bằng 90, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền thấp

D. góc ở đỉnh bằng 0, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền thấp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng