Trong một BJT, dòng base là . . . . . . . . . . . . . . . . . . khi được so với hai dòng collector và emitter..

Trong một BJT, dòng base là . . . . . . . . . . . . . . . . . . khi được so với hai dòng collector và emitter..

A. Nhỏ

B. Lớn

C. Nhanh

D. Chậm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng