Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa bao gồm:

Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa bao gồm:

A. Hệ thống có thể tự động phục hồi lại

B. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng tay

C. Hệ thống phục hồi lại khả năng làm việc bằng cách thay thế cái mới

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng