Tại sao nên chọn số mắt xích là chẵn?

Tại sao nên chọn số mắt xích là chẵn?

A. Để dễ nối xích thành vòng kín

B. Để xích mòn đều

C. Để đảm bảo khoảng cách trục

D. Để giảm tải trọng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng