Trao đổi cần có mấy điều kiện

Trao đổi cần có mấy điều kiện

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng