Tất cả các loại bình chữa cháy đã mô tả được bảo quản ở nơi nào sau đây:

Tất cả các loại bình chữa cháy đã mô tả được bảo quản ở nơi nào sau đây:

A. Ở nới mát, dễ thấy và đễ lấy

B. Để tránh xa nơi có axit và kiềm ăn mòn van và vở bình

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng