Trong giảm phân II, nhiễm sắc thể kép tồn tại ở?

Trong giảm phân II, nhiễm sắc thể kép tồn tại ở?

A. Kỳ đầu và kỳ giữa.

B. Kỳ giữa và kỳ sau.

C. Kỳ sau và kỳ cuối.

D. Kỳ cuối. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng