Thời hạn thí nghiệm định kỳ ghế cách điện cao áp là bao nhiêu?

Thời hạn thí nghiệm định kỳ ghế cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 4 năm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng