Thành tế bào vi khuẩn có vai trò gì?

Thành tế bào vi khuẩn có vai trò gì?

A. Trao đổi chất với tế bào với môi trường

B. Cố định hình dạng của tế bào

C. Ngăn cách giữa bên trong và ngoài tế bào.

D. Liên lạc với các tế bào lân cận.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng