Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:

Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:

A. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên

B. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác và một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên

C. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện

D. Cả a, b và c đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng