Then lắp căng có mặt làm việc là:

Then lắp căng có mặt làm việc là:

A. 1 mặt bên

B. 1 mặt đáy

C. 2 mặt bên

D. 2 mặt đáy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng