Trong then lắp căng, yêu cầu đối với rãnh then trên mayơ:

Trong then lắp căng, yêu cầu đối với rãnh then trên mayơ:

A. không có độ dốc

B. có độ dốc bất kỳ

C. có độ dốc bằng độ dốc của then

D. có độ dốc bằng độ dốc của then (không áp dụng cho then tiếp tuyến)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng