Trong then lắp căng có thể truyền được:

Trong then lắp căng có thể truyền được:

A. lực dọc trục

B. mômen xoắn

C. mômen uốn

D. a và b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng