Trong truyền động trục vít, bán kính cong ρ của bánh vít bằng bao nhiêu?

Trong truyền động trục vít, bán kính cong ρ của bánh vít bằng bao nhiêu?

A. 0

B. ∞

C. 1

D. Tất cả điều sai. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng