Thông thường, số mắt xích la số:

Thông thường, số mắt xích la số:

A. chẵn

B. lẻ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng