Thông thường, số răng trên đĩa xích là số:

Thông thường, số răng trên đĩa xích là số:

A. chẵn

B. lẻ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng