Thực tế có thể sử dụng các giải pháp phòng cháy chữa cháy nào sau đây:

Thực tế có thể sử dụng các giải pháp phòng cháy chữa cháy nào sau đây:

A. Hạn chế khối lượng của chất cháy (hoặc chất ôxy hóa)

B. Ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất ôxy hóa

C. Các thiết bị khi khởi động có thể sinh tia lửa điện phải được đặt trong một khu vực riêng cách ly với khu sản xuất

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng