Thuốc hàn trong que hàn có tác dụng:

Thuốc hàn trong que hàn có tác dụng:

A. Giữ hồ quang hàn ổn định

B. Giữ cho kim loại hàn không bị oxy hoá

C. a & b đúng

D. a & b sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng