Tính hiệu suất và tổn hao của máy biến áp 1 pha. Biết rằng công suất đưa vào P$_{1}$ = 50kW, công suất lấy ra P$_{2}$ = 45kW.

Tính hiệu suất và tổn hao của máy biến áp 1 pha. Biết rằng công suất đưa vào P$_{1}$ = 50kW, công suất lấy ra P$_{2}$ = 45kW.

A. η=90%, ΔP = 10%

B. η=10%, ΔP = 90%

C. η=111%, ΔP = 5 %

D. η=90%, ΔP = 5%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng