Trạng thái có tải của máy biến áp là trạng thái:

Trạng thái có tải của máy biến áp là trạng thái:

A. Cuộn sơ cấp đặt vào nguồn điện áp U1, cuộn thứ cấp đặt vào tải

B. Cuộn sơ cấp hở mạch, cuộn thứ cấp đặt vào tải

C. Cuộn sơ cấp đặt vào nguồn điện áp U1, cuộn thứ cấp hở mạch

D. Cuộn sơ cấp đặt vào nguồn điện áp U1, cuộn thứ cấp ngắn mạch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng