Trạng thái ngắn mạch của máy biến áp là trạng thái:

Trạng thái ngắn mạch của máy biến áp là trạng thái:

A. Cuộn thứ cấp đặt vào tải, cuộn sơ cấp bị nối tắt

B. Cuộn sơ cấp đặt vào nguồn, cuộn thứ cấp bị nối tắt

C. Cuộn sơ cấp hở mạch, cuộn thứ cấp bị nối tắt

D. Cả cuộn sơ cấp và thứ cấp đều bị nối tắt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng