Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm với rãnh then rộng b = 10 mm, sâu t$_{1}$ = 5 mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất pháp là:

Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000; M$_{y}$ = 65000; T = 180000. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm với rãnh then rộng b = 10 mm, sâu t$_{1}$ = 5 mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất pháp là:

A. 50,2 và 0,0

B. 50,2 và 25,1

C. 25,1 và 0,0

D. 25,1 và 25,1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({W_j} = \frac{{\pi .d_j^3}}{{32}} – \frac{{{b_j}.{t_{1j}}.{{\left( {{d_j} – {t_{1j}}} \right)}^2}}}{{2.{d_j}}}\)

\({\sigma _{mj}} = 0,{\sigma _{aj}} = \frac{{{M_j}}}{{{W_j}}}\)